ชื่อมาตรฐาน : อิตาลี


อิตาลี

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

       
 อิตาลีออกระเบียบห้ามใช้ถุงพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้