ชื่อมาตรฐาน : ญี่ปุ่น


ญี่ปุ่น

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากสำหรับอาหาร       
  การส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามไปยังประเทศญี่ปุ่น      
  ข้อกำหนดการนำเข้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา และเครื่องมือแพทย์      
  ระเบียบการจำกัดการใช้สีย้อม (Azo dye) ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน    
  ระเบียบการติดฉลากเพื่อการดูแลผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Care labeling)      
  PC Green label ของประเทศญี่ปุ่น      
  กฎหมายว่าด้วยการจัดการซากยานยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน (End of Life Vehicle: ELV Recycling Act)      
  กฎหมายการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมาทำการทำรีไซเคิล Appliances Recycling Law, 2001: HARL)      
  ฉลาก GreenPla ของญี่ปุ่น      
  ฉลาก Carbon Footprint of Products ของญี่ปุ่น      
  ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร (Specifications, Standards and Testing Methods for Foodstuffs, Implements, Containers and Packaging, Toys, Detergent 2008)      
  ญี่ปุ่นปรับข้อกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์    
  ญี่ปุ่นออกกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยสินค้าไฟแช็ก      
  กฎหมายบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น
 
   

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565