ชื่อมาตรฐาน : ญี่ปุ่น


ญี่ปุ่น

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  การส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามไปยังประเทศญี่ปุ่น
 
     
  ข้อกำหนดการนำเข้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา และเครื่องมือแพทย์
 
     
  ระเบียบการจำกัดการใช้สีย้อม (Azo dye) ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
 
   
  ระเบียบการติดฉลากเพื่อการดูแลผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
(Care labeling)

 
     
  PC Green label ของประเทศญี่ปุ่น
 
     
  กฎหมายว่าด้วยการจัดการซากยานยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน (End of Life Vehicle: ELV Recycling Act)
 
     
  กฎหมายการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมาทำการทำรีไซเคิล Appliances Recycling Law, 2001: HARL)
 
     
  ฉลาก GreenPla ของญี่ปุ่น
 
     
  ฉลาก Carbon Footprint of Products ของญี่ปุ่น
 
     
  ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร (Specifications, Standards and Testing Methods for Foodstuffs, Implements, Containers and Packaging, Toys, Detergent 2008)      
  ญี่ปุ่นปรับข้อกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์
 
   
  ญี่ปุ่นออกกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยสินค้าไฟแช็ก      
  กฎหมายบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น