ชื่อมาตรฐาน : ฟิลิปปินส์


ฟิลิปปินส์


 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

       
 พาราเบน 5 ชนิดที่ประกาศห้ามใช้ในเครื่องสำอาง  

 มาตรการควบคุมสารตะกั่วและสารผสม