ชื่อมาตรฐาน : ไต้หวัน


ไต้หวัน

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  กฎระเบียบมาตรฐานสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 
   
  กฎระเบียบเกี่ยวกับนมผง
 
       
  ไต้หวันห้ามการใช้ยาต้านฮีสตามีน (antihistamines) ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 
     
  ฉลากประหยัดพลังงาน
 
   
  TFDA ของไต้หวัน ออกระเบียบการติดฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของ GMO    
  กฎระเบียบการติดฉลากสินค้าเครื่องดื่มบรรจุเสร็จ (Prepackaged beverages) ที่มีส่วนผสมของน้ำผักผลไม้    
  กฎระเบียบการระบุชื่อสินค้าและกำหนดเงื่อนไขการติดฉลากสินค้าเครื่องดื่มที่ทำจากนมและสินค้านมผง (Milk beverages and powder)    
  มาตรการตรวจสอบสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม    
  ไต้หวันปรับปรุงข้อกำหนดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม        
  ไต้หวันแก้ไขข้อกำหนดคำกล่าวอ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม        
  ไต้หวันกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับแคดเมียมและแบเรียมในเครื่องสำอาง        
  ไต้หวันสนับสนุนให้มีการใช้ด้านหน้าของหีบห่อแสดงฉลากโภชนาการ