ชื่อมาตรฐาน : มาเลเซีย

  มาเลเซีย

  มาเลเซียกำหนด Roadmap การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573 
  มาเลเซียออกคู่มือสำหรับการขึ้นทะเบียนแบบสมัครใจของผลิตฆ่าเชื้อบนพื้นผิว 
  มาเลเซียกำหนดผู้ถือครองใบรับรองฮาลาลจะต้องลงนามความตกลงใบรับรองฮาลาล (Halal Certification Agreement: HCA) กับหน่วยรับรอง 
  Malaysian National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประกาศข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ 
  ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกห้ามใช้ในเครื่องสำอางของมาเลเซีย 
  มาเลเซียบังคับใช้กฎระเบียบนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สัมผัสกับอาหาร
  มาเลเซียปรับปรุงแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  กฎระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารมาเลเซีย
  มาเลเซียแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร
  โครงการฉลากสิ่งแวดล้อม “MyHijau label” ของมาเลเซีย

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565