ชื่อมาตรฐาน : สิงคโปร์

  สิงคโปร์

  สิงคโปร์เพิ่มผลิตภัณฑ์ 4 รายการในระเบียบประสิทธิภาพการใช้น้ำขั้นต่ำ 
  สิงคโปร์ปรับปรุงมาตรฐานมลพิษทางเสียงสำหรับยานพาหนะใหม่และที่ใช้งาน 
  สิงคโปร์ได้ออกคำสั่งสี่ฉบับเพื่อดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  สิงคโปรอัพเดทคำแนะนำด้านกฏระเบียบสำหรับอาหารเสริม เพื่อสุขภาพ
  สิงคโปร์ปรับปรุงรายการวัตถุอันตราย 7 ชนิด
  สิงคโปร์กำหนดการแสดงฉลากระดับสุขภาพสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล-สารให้ความหวาน
  สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร
  สิงคโปร์ออกประกาศกฎระเบียบควบคุมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนจำนวน 18 ชนิด ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตราย
  สิงคโปร์ปรับปรุุงกฎหมายความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  สิงคโปร์จำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS)
  กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าไขมันและน้ำมันที่บริโภคได้ของสิงคโปร์
  สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบอาหาร
  สิงคโปร์ออกข้อกำหนดการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นขนาดขายปลีกสำหรับสินค้าอาหาร (repacking)
  แผนการรับรองผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวของสิงคโปร์
  สิงคโปร์ออกฉลากประหยัดพลังงานรุ่นใหม่สาหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหารของสิงคโปร์

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565