ชื่อมาตรฐาน : สิงคโปร์

  สิงคโปร์

  สิงคโปร์ปรับปรุงรายการวัตถุอันตราย 7 ชนิด  
  สิงคโปร์กำหนดการแสดงฉลากระดับสุขภาพสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล-สารให้ความหวาน  
  สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร  
  สิงคโปร์ออกประกาศกฎระเบียบควบคุมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนจำนวน 18 ชนิด ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตราย
  สิงคโปร์ปรับปรุุงกฎหมายความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  สิงคโปร์จำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS)
  กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าไขมันและน้ำมันที่บริโภคได้ของสิงคโปร์
  สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบอาหาร
  สิงคโปร์ออกข้อกำหนดการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นขนาดขายปลีกสำหรับสินค้าอาหาร (repacking)
  แผนการรับรองผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวของสิงคโปร์
  สิงคโปร์ออกฉลากประหยัดพลังงานรุ่นใหม่สาหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหารของสิงคโปร์