ชื่อมาตรฐาน : ประชาคมยุโรป page 4


ประชาคมยุโรป

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  ข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ (Heavy Duty Vehicles-HDV)
 
   
  ข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนสารนิกเกิลในอาหารมนุษย์
 
     
 
  ข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนสารนิกเกิลในอาหารสัตว์
 
     
 
  EU ปรับลดปริมาณการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
 
     
  กฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากโภชนาการ
 
     
  สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใหม่
 
   

 
  สหภาพยุโรปกำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco-innovation)
 
   
  ร่างกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 
   
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับระบบระบายอากาศ
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) ปั๊มน้ำแบบหมุนเหวี่ยง
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับตู้แช่เย็น เครื่องแช่เยือกแข็ง คอยล์ร้อน และระบบทำความเย็นขนาดใหญ่
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับโคมไฟส่องสว่างทิศทางเดียว หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องทำความร้อนพกพาเฉพาะที่
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องทำความร้อนแบบพกพาเฉพาะที่โดยใช้เชื้อเพลิงแข็ง
 
     
  EU ปรับแก้ไขรายการสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหาร
 
     
  มาตรการฉลากกำกับอาหารของยุโรป
 
   
  สหภาพยุโรปกำหนดระดับการจำกัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถบรรทุกขนาดเล็กใหม่      
  สหภาพยุโรปกำหนดระดับการจำกัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์นั่งส่วนบุคคล      
  กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้และการจำหน่ายสารเคมีประเภท biocidal products
 
     

 


 

             
    หน้า  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7