ชื่อมาตรฐาน : แผนปฏิบัติราชการ

 

- แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ปี 2564

แผนปฏิบัติราชการรายปี 2563 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ปี 2563

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ระยะแรก 2563-2565 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับทบทวนสำหรับปี 2564

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2560-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ปี 2559-2564

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2566-2570

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2567)

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2566-2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565