ชื่อมาตรฐาน : ผลการปฏิบัติราชการ / รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

ผลการปฏิบัติราชการ

                - ผลการดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญของ สมอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                - ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สมอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                - ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                - ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ปี 2563

                - ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สมอ. ปี 2564

                - ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สมอ. ปี 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

                - ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สมอ. ปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

                - ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สมอ. ปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

                - ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สมอ. ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

                - ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สมอ. ปี 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                - รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

                - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                - รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                - รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

                - รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)

                -  รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

                -  รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566)

 

 

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565