ชื่อมาตรฐาน : ประชาคมยุโรป page 5


ประชาคมยุโรป

 

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  กฎระเบียบอาหารใหม่ (Novel Foods) ของ EU
 
   
  การควบคุมการปนเปื้อนของไฮโดรคาร์บอนจากน้ำมันมิเนอรัลในอาหารและภาชนะบรรจุ
 
   
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measure) สำหรับเครื่องทำความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers) และแฟนคอยล์ ยูนิต (fan coil units)
 
   
  กฎระเบียบการใช้วัสดุและบรรุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลที่สัมผัสกับอาหาร
 
     
  EU แก้ไขข้อกำหนดวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาสาร Dioxins, Dioxin-like PCBs และ Non-Dioxin-like PCBs ที่ตกค้างในสินค้าอาหาร    
  EU แก้ไขข้อกำหนด-บัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร    
  สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ Dichlofluanid ในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง      
  สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ Silicon Dioxide Kieselguhr ในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง      
  สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ Pyrigenic, Synthetic, Amorphous, nano, Surface Treated Silicon Dioxide ในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง      
  สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ Active chlorine released from calcium hypochlorite สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค      
  สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ Active chlorine released from sodium hypochlorite สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค      
  สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ Active chlorine released from chlorine สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค      
  สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine และ soduim percarbonate สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค      
  สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค      
  สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ 2-methylisothiazol-3(2H) สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค      
  กฎระเบียบว่าด้วย "อาหารใหม่" หรือ "Novel Foods"        
  สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์        
             
    หน้า   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7