ชื่อมาตรฐาน : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บัญชีวัสดุคงเหลือ พ.ศ. 2562

บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562

บัญชีเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

บัญชีเงินสดในมือ พ.ศ. 2562

- บัญชีลูกหนี้เงินยืม พ.ศ. 2562

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน พ.ศ. 2562

 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบสินทรัพย์คงเหลือ พ.ศ. 2561

บัญชีวัสดุคงเหลือ พ.ศ. 2561

รายละเอียดแสดงยอดวัสดุคงเหลือ พ.ศ. 2561

บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ พ.ศ. 2561

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย พ.ศ. 2561

บัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ พ.ศ. 2561

บัญชีเงินสดในมือ พ.ศ. 2561

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน พ.ศ. 2561

 

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- รายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565