King rama 9

ชื่อมาตรฐาน : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- รายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560