ชื่อมาตรฐาน : ขอข้อคิดเห็นร่างหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กรกำหนดมาตรฐาน

 

 

 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นมาที่

กองกำหนดมาตรฐาน

คุณอลิสา ภู่เขียว

E-mail : alisa.phukiaw@outlook.com

โทรศัพท์ 0 2202 3535