ชื่อมาตรฐาน : ประชาคมยุโรป page 6


ประชาคมยุโรป

 

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  EU ระงับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Calcium sorbate (E203)
 
     
  ข้อกำหนดในการขอขึ้นทะเบียนอาหารพื้นบ้านจากประเทศที่สามภายใต้กรอบ Novel Food
 
   
  ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการและทางวิทยาศาสตร์ในการยื่นคำร้องสำหรับ Novel Food
 
   
  ยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกของยุโรป  
  ประกาศยกเลิกสาร D4 และ D5 ในผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอางชนิดล้างออก (wash-off)      
  EU ปรับลดค่าถ่ายเทจำเพาะสูงสุดของสาร Bisphenol A ในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร      
  ร่างระเบียบว่าด้วยการแสดงประเทศแหล่งกำเนิดหรือถิ่นที่มาของส่วนประกอบหลักในอาหารที่แตกต่างไปจากแหล่งผลิตอาหาร      
  สหภาพยุโรปต่ออายุการใช้สาร bentazone ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  กฎระเบียบเรื่องอาหารใหม่ (novel food)      
  สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Thaumatin (E 957) ในสินค้าอาหาร      
  สหภาพยุโรปปรับข้อกำหนดเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร polyglycerol polyricinoleate (E 476)      
  สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Zoxamide      
  EU อนุญาตการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสในสินค้าอาหาร      
  EU ปรับข้อกำหนดในการติดฉลากแหล่งที่มาของส่วนประกอบหลักในอาหาร      
  สหภาพยุโรปปรับเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Propyzamide      
  ร่างข้อบังคับยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics)      
  กฎระเบียบด้านอุปกรณ์การแพทย์ฉบับใหม่      
  กฎระเบียบ Autonomous Tariff Suspension ปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีเป็นการชั่วคราว      
  กฎระเบียบ Autonomous Tariff Quota ปรับปรุงการบริหารโควตาภาษี      
  EU ไม่อนุญาตให้ต่ออายุสาร Oxasulfuron ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  EU ไม่อนุญาตต่ออายุให้ Fenamidone เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  EU เห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Carfentrazone-ethyl      
  EU ไม่อนุญาตให้ใช้สาร riboflavin (80%) ในอาหารสัตว์ (feed additive)      
  EU เห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Trifloxystrobin      
  EU เห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Ampelomyces quisqualis strain AQ10      
             
             
             
             
    หน้า   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7