ชื่อมาตรฐาน : ประชาคมยุโรป page 7


ประชาคมยุโรป

 

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  EU ไม่ต่ออายุให้ bromoxynil เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช     
  EU กำหนดให้สารออกฤทธิ์อยู่ในบัญชีรายชื่อสารที่รอพิจารณาหาสารทดแทน     
  EU เพิ่มเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ.2530       
  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ EU สำหรับสินค้านำเข้า      
  การอนุญาตให้ L-Threonine เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์    
  การอนุญาตให้ L-histidine monohydrochloride monohydrate    
  มาตรฐานเอกชน (Private standards) ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของ EU      
  มาตรการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์      
  สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์    
  สหภาพยุโรปอนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร soybean hemicellulose (E 426)    
  สหภาพยุโรปอนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร polyglycerol polyricinoleate (E 476) ในอิมัลชันจากน้ำมันพืชชนิดเหลว      
  ยุทธศาสตร์ Farm to Fork ของสหภาพยุโรป      
  สหภาพยุโรปอนุญาตให้ Allura red AC เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์      
  สหภาพยุโรปอนุญาตให้ Sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์    
  สหภาพยุโรปปรับเงื่อนไขการใช้สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์     
  สหภาพยุโรปอนุญาตให้ Ponceau 4R เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์     
  สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ thiacloprid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช     
  การกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของสาร 3-MCPD, 3-MCPD fatty acid esters และ Glycidyl fatty acid esters       
  สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริม L-lysine ในอาหารสัตว์       
  แนวทางการตรวจสอบควบคุมสัตว์และสินค้านำผ่าน ขนถ่าย และขนส่งต่อในสหภาพยุโรป       
  EU อนุญาตให้กัมอะคาเซีย (cassia gum) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์       
  สหภาพยุโรปปรับค่าตกค้างสูงสุดของสารอันตรายในอาหารสัตว์       
  แนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของโลกปี 2573       
  EU เห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Verticillium albo-atrum strain WCS850         
  สหภาพยุโรปออกข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารด้านสุขอนามัย       
  สหภาพยุโรปเห็นชอบการอนุญาตให้สาร Bacillus subtilis strain IAB/BS03       
  สหภาพยุโรปอนุญาต L-Valine เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์       
  สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ methiocarb เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช       
  สหภาพยุโรปอนุญาตการต่ออายุสารเสริม Bacillus subtilis DSM 15544 ในอาหารสัตว์    
  สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร dimethenamid-P    
  สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 1-methylcyclopropene    
  สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร mono-and diglycerides of fatty acids (E 471) ในผลไม้สดบางรายการ    
  EU ไม่ต่ออายุให้ chlorpropham เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช    
  สหภาพยุโรปแต่งตั้งประเทศสมาชิกฯ ให้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานผลความเสี่ยงยาปราบศัตรูพืช    
  สหภาพยุโรประงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรส furan-2(5H)-one      
  สหภาพยุโรปขยายเวลามาตรการเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้ข้อกำหนดด้านสาธารณสุขในการนำเข้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชและสินค้าแปรรูปที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์      
  สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร isoxaflutole      
  สหภาพยุโรปเห็นชอบอนุญาตใช้สาร ABE-IT 56 ในผลิตภัณฑ์อารักพืช      
  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล  
  สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ ethoprophos เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  สหภาพยุโรปเห็นชอบอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ Flutianil      
  สหภาพยุโรปเห็นชอบอนุญาตใช้สาร Pasteuria nishizawae Pn1      
  สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สาร fenpicoxamid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  EU ไม่ต่ออายุให้ pymetrozine เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  ร่างกฏข้อบังคับฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร    
  สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ thiram เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  EU ระงับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร octyl gallate (E 311) และ dodecyl gallate (E 312)      
  สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ diquat เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมในการใช้สารออกฤทธิ์ malathion ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  EU ปรับข้อกำหนดในการควบคุมการผลิตและการติดฉลากสินค้าอินทรีย์      
  EU ไม่ต่ออายุให้ flurtamone เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรส      
  EU ไม่ต่ออายุให้สาร propiconazole เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ quinoxyfen เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร tribenuron      
  EU ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร copper compound      
  Brexit เรื่องการนำเข้าและส่งออกสำหรับภาคธุรกิจของอียู      
  แผน Circular Economy Package ของสหภาพยุโรป      
  ECHA ยื่นข้อเสนอการกำจัดการใช้ไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์โดยตั้งใจ      
  สหภาพยุโรปไม่อนุญาต propanil เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
  สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Clonostachys rosea strain J1446      
  สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สาร mefentrifluconazole เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช      
             
             
             
             
    หน้า   1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7        

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565