ชื่อมาตรฐาน : งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

          - งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

          - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

          - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

          - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

          - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

          - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

          - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

          - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565