ชื่อมาตรฐาน : รู้จัก สมอ.

 

รู้จัก สมอ.

 

    วิสัยทัศน์และบทบาทหน้าที่ของ สมอ.  
    ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ.  
    ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
    ประวัติ สมอ.  
    ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด (แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรับข้อร้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)  
    การจัดระบบบริหารงานคุณภาพของ สมอ.  
    นโยบายคุณภาพ  
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ สมอ.  
    แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี 2555-2558  
    รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ของ สมอ.  
    รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2554  
    คณะผู้บริหาร  
    ส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ สมอ.  
    ติดต่อหน่วยงาน  
    เพลง มาตรฐาน  
    แผนบริหารความต่อเนื่อง