ชื่อมาตรฐาน : การจัดระบบบริหารงานคุณภาพของ สมอ.

                           การจัดระบบบริหารงานคุณภาพของ สมอ.

        สมอ. เป็นหน่วยงานภาคราชการที่มีการพัฒนางานด้านการบริการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และในฐานะที่  สมอ.เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ที่เป็นผู้ก่อกำเนิด ISO 9000 สมอ.จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มีการนำ  ISO  9000  ไปใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางและเป็น ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งภาคราชการและเอกชน ทั้งภาคการผลิตและการบริการ นอกจากจะประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน ต่างๆ เห็นประโยชน์และนำ ISO 9000 ไปใช้แล้ว สมอ. ก็ได้นำ ISO 9000 มาจัดระบบในองค์กรด้วย ซึ่งนอกจาก ISO 9000 แล้ว ยังมีมาตรฐานสากลอีกหลายฉบับที่เป็นข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการรับรอง (certification) และเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ สมอ. ได้แก่ ISO 17011 เป็นต้น การที่ สมอ. นำมาตรฐานสากลต่างๆ เหล่านี้มาจัดระบบบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร ก็เพื่อพัฒนา งานบริการของ สมอ. ให้มีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน  ให้เป็น ระบบยิ่งขึ้น และให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศนโยบายคุณภาพของ สมอ.

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565