ชื่อมาตรฐาน : ติดต่อหน่วยงาน

E-mail : thaistan@tisi.go.th  
   
          กอง/สำนัก/ศูนย์ฯ
   โทรศัพท์
  โทรสาร
สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)  
เลขานุการกรม02 202 3305 02 202 3415
กลุ่มบริหารเอกสารกลาง

02 202 3306,

02 354 3132

 
กลุ่มช่วยอำนวยการ02 202 3308 
กลุ่มการคลัง

02 202 3309-12,

02 202 3519-20

02 354 3047
กลุ่มการพัสดุ02 202 3313-5,
02 202 3457,
02 202 3323
02 202 3314
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล02 202 3317-902 202 3318
กองกฎหมาย (กม.)  
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย02 202 3420 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป02 202 3320-102 354 3281
กลุ่มกฎหมายและคดี 102 202 3321 
กลุ่มกฎหมายและคดี 202 202 3322 
กลุ่มกฎหมายมาตรฐานด้านการต่างประเทศ02 202 3522 
กองกำหนดมาตรฐาน (กก.) : บริการข้อมูลด้านกำหนดมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน

02 202 3490 
กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล02 202 3330,
02 202 3492,
02 202 3452
02 354 3166
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 : โยธาและวัสดุก่อสร้าง02 202 3439,
02 202 3444,
02 202 3271
02 354 3166 

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 : ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์
ระบบผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า
และอุปกรณ์กลไฟฟ้า

02 202 3399,
02 202 3533
02 202 3532 
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 3 : เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
ใช้อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร บริภัณฑ์ส่องสว่าง อุปกรณ์สะสม
และแปลงรูปพลังงาน อุปกรณ์เมคาทรอนิกส์
02 202 3348,
02 202 3542,
02 202 3495
02 202 3495
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 : เครื่องจักรกล
ยานยนต์และชิ้นส่วน
02 202 3307,
02 202 3441
02 202 3341
02 202 3541
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 : เคมี ปิโตรเลียม
โพลิเมอร์ สี วาร์นิช ยาง และนาโนเทคโนโลยี
02 202 3365,
02 202 3465
02 354 3166 
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 6 : อาหาร โภคภัณฑ์
สิ่งทอ หนัง กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือแพทย์
02 202 3437-8,
02 202 3543
02 354 3288,
02 202 3464
02 354 3166
กลุ่มความร่วมมือองค์กรกำหนดมาตรฐานและ
      บรรณาธิการมาตรฐาน (กคบ.)
02 202 3534-602 354 3166 
กองควบคุมมาตรฐาน (กค.)  :  บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน02 202 3377 
กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล02 202 3385-7,
02 202 3398
02 354 3407
02 354 3216
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 : โยธาและเหล็ก 02 202 3393-4,
02 202 3378
 
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 : วัสดุก่อสร้าง02 202 3371-2 
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 : ไฟฟ้า02 202 3379-81 
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 : อิเล็กทรอนิกส์02 202 3382-4 
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 : เครื่องกล ยานยนต์
และชิ้นส่วน
02 202 3391-2 
กลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 : เคมี ยาง ปิโตรเลียม
สี วาร์นิช โภคภัณฑ์ สิ่งทอ และเครื่องมือแพทย์
02 202 3388-90 
กลุ่มงานวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ : กำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่าย แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำและผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
02 202 3373-4 
กลุ่มรับรองมาตรฐานต่างประเทศและจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์  
02 202 3375-6 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1) :  บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 102 202 3370 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 3328-902 354 3279
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : ผลิตภัณฑ์เหล็ก 02 202 3470-2 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต02 202 3467-9 
กลุ่มกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : ผลิตภัณฑ์
เครื่องเรือน เซรามิก และสถาปัตยกรรม
02 202 3463-66 
กลุ่มกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : เครื่องกล
ยานยนต์และชิ้นส่วน
02 202 3460-2 
กลุ่มประสานงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม02 202 3445 
กองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2) :  บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 202 202 3479 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 3331-202 354 3378
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : เครื่องใช้ไฟฟ้า02 202 3473-4 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
            
02 202 3475-6 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : บริภัณฑ์ส่องสว่าง02 202 3477-8 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : ไฟฟ้ากำลัง02 202 3480-1 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 : บริภัณฑ์สารสนเทศและอุปกรณ์ไฟฟ้า02 202 3482-3 
กองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3) :  บริการข้อมูลด้านการตรวจติดตามผล
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 302 354 3319,
02 202 3435
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 3353-402 354 3161
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 1 : โภคภัณฑ์ ของเล่น
สิ่งทอ
02 202 3362-3 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 2 : อาหารและเคมีภัณฑ์02 202 3347 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 : ปิโตรเลียม โพลิเมอร์
ยางและหนัง
02 202 3358 

กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 4 : วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์นาโน
 

02 202 3359,

02 202 3443

 
กลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 : สี วาร์นิช
ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร
02 202 3355-6 
กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.) :  บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน02 202 3357 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 3352,
02 202 3397
02 202 3395
กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน02 202 3336,
02 202 3342-3
 
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน02 202 3332-5 
กลุ่มรับรองคุณภาพ02 202 3344-6 
กลุ่มตรวจติดตามผล02 202 3338-40 
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ02 202 3505,
02 354 3038
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 3502,
02 202 3507
02 354 3041
กลุ่มองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ  02 202 350902 354 3041
กลุ่มองค์การภูมิภาค02 202 3506,
02 202 3524
02 354 3041
กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า02 202 3523,
02 202 3504
02 202 3511
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์02 202 350302 202 3511
กลุ่มทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน02 202 3512,
02 202 3514
02 354 3041
กองบริหารยุทธศาสตร์ (กย.)  
ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธ์ศาสตร์02 202 3508 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 350102 354 3034
กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล02 202 3412,
02 202 3496
02 354 3312
กลุ่มงบประมาณ02 202 3456,
02 202 3485
02 354 3032
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร02 202 352502 354 3034
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน02 202 3427,
02 354 3049
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 3324,
02 202 3426
02 354 3315
กลุ่มส่งเสริมการมาตรฐาน02 202 3517-8,
02 202 3429
 
กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน02 202 3431 
กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน02 202 3428 
กลุ่มศิลปกรรมและเทคโนโลยีสื่อเผยแพร่02 202 3430,
02 202 3547
 
กลุ่มการพิมพ์02 202 3432 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ                 การสื่อสาร02 202 3539 
ฝ่ายบริหารทั่วไป02 202 3516,
02 202 3513,
02 354 3135
02 354 3276
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ02 202 3548-9 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ02 202 3530,
02 202 3540
 
กลุ่มบริการสารสนเทศมาตรฐานและกฎระเบียบ02 202 3538 
กลุ่มพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน02 202 3510,
02 202 3515
 
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) : บริการข้อมูลด้านการรับรองระบบงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ02 202 3418 
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการและบริหารงานทั่วไป02 202 3486-7,
02 202 3494,
02 202 3413
02 202 3313
กลุ่มวิชาการและประสารการรับรองระบบงาน02 202 3327 
กลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ02 202 3420,
02 202 3440
 
กลุ่มรับรองหน่วยตรวจ02 202 3453,
02 202 3494
 
กลุ่มรับรองหน่วยรับรอง02 202 3454,
02 202 3494
 
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 : ทดสอบ
(สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล)
02 202 3491 
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 : ทดสอบ
(สาขาเคมี ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี โพลิเมอร์ สิ่งแวดล้อม และโภคภัณฑ์)
02 202 3493,
02 202 3496
 
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 3 : สอบเทียบ02 202 3491 
หน่วยงานไม่สังกัดกอง  
กลุ่มตรวจสอบภายใน02 202 341902 354 3033

 

Update ณ  29 มกราคม 2558