อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่อย่อชื่อเต็มค่าตรวจสอบการทำ
EEIสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท กม.37
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-4860-8 ต่อ 327
โทรสาร: 0-2324-0917-8
Email: nipaporn@thaieei.com
Website:http://www.thaieei.com
บุคคลติดต่อ : คุณนิภาพร ลาภเกิด
10,000 บาท/ทีม/วัน *
MASCIสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ชั้น 2, 11, 18
อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2617-1723-36
โทรสาร 0-2617-1708
E-mail: IBD@masci.or.th
Website: www.masci.or.th
บุคคลที่ติดต่อ : ฝ่ายหน่วยตรวจ
15,000 บาท/คน/วัน *
TAIสถาบันยานยนต์
สำนักงานกล้วยน้ำไท ชั้น 3-4
อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข)
ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2712-2414 ต่อ 6801, 6601, 6507
โทรสาร 0-2712-2415
บุคคลที่ติดต่อ : คุณเกศสุดา, คุณกำพลศักดิ์, คุณธนวัฒน์
12,000 บาท/ทีม ในประเทศ
15,000 บาท/ทีม ต่างประเทศ *
SGSบริษัท เอสจีเอส จำกัด (ประเทศไทย)
100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02 678 1813 ต่อ 4034
โทรสาร 02 678 0620-1
บุคคลที่ติดต่อ : คุณพุทธิดา หาญสูงเนิน
15,000 บาท/คน/วัน *
BVC บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด (ประเทศไทย)
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02 670 4868
Mobile: 089 9695428
โทรสาร 02 718 1940-1
E-mail : kamonwan.lertsuwongnate@th.bureauveritas.com
Website :www.bureauveritas.co.th
บุคคลที่ติดต่อ : คุณกมลวรรณ เลิศวุวงศ์เนตร
*
TUVN บริษัท ทูฟ นอร์ด จำกัด (ประเทศไทย)
1858/75-76 ชั้น 16 อาคารเนชั่นทาวเวอร์
ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02 751 4050
โทรสาร 02 7514048
E-mail: pornthipn@tuv-nord.com
Website: www.tuv-nord.com
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวพรทิพย์ นราภักดิ์
15,000 บาท/คน/วัน *
Intertek บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1285/5 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02 837 2888
โทรสาร : 02 837 2889
E-mail : Naruemon.k@intertek.com
Website :www.intertek.com
บุคคลที่ติดต่อ : คุณนฤมล เกิดสว่างเนตร
*
THTI สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2713 5492-9 ต่อ 513
โทรสาร 0 2712 4527
e-mail:kanyanuch@thaitextile.org
website:www.thaitextile.org
บุคคลที่ติดต่อ: น.ส.กันยานุช สินสุวรรณกุล
10,000 บาท/คน/วัน *
TISTI สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

35 หม 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลอง 5 ตำบลคลอง 5
อำเภอคลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 0 2577 9000 ต่อ 9344
บุคคลที่ติดต่อ : นางรำไพ สุขกลับ
10,000 บาท/ทีม/วัน *
PTEC ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร D
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
โทร 0 2117 8600 , 0 2117 8625
e-mail : sales@ptec.or.th
บุคคลที่ติดต่อ คุณเฉลิมพร กังพานิชกุล,
คุณเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
15,000 บาท/ทีม/วัน *

* ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมมาตรฐาน กลุ่มงานวิชาการด้านผลิตภัณฑ์
โทร. 0 2202 3373, 0 2202 3374

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

Copyright © Information Technology Sub-Division, StdInfo 2006.All Rights Reserved.
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร : 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th