สำนักงานกลาง (Central Office)

เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทั้งหมดของ IEC และประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการคณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศสมาชิก มีที่ตั้ง ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส