คณะกรรมการด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Board – CAB)

มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านการตรวจสอบรับรองของ IEC การประเมินและปรับปรุงระบบการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือกับองค์กรอื่นในเรื่องดังกล่าว