คณะกรรมการบริหารของคณะมนตรี (Council Board – CB)

มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและจัดทำข้อเสนอต่อคณะมนตรีเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการด้านการมาตรฐาน และคณะกรรมการด้านการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาต่างๆ