คณะกรรมการบริหารของคณะมนตรี (Council Board – CB)

มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและจัดทำข้อเสนอต่อคณะมนตรีเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการด้านการมาตรฐาน และคณะกรรมการด้านการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาต่างๆ

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565