คณะมนตรี (Council)

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารจัดการงานของ IEC ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารของคณะมนตรี (Council Board) และงานกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรอง และกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการด้านการมาตรฐาน (Standardization Management Board) คณะกรรมการด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Board) และคณะกรรมการกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy Board – MSB)