คณะกรรมการกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy Board – MSB)

มีหน้าที่รายงานต่อ CB ถึงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ IEC จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด จัดลำดับงานทั้งด้านวิชาการและการตรวจสอบรับรอง