คณะกรรมการจัดการด้านการมาตรฐาน (Standardization Management Board – SMB)

มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการจัดการและกำกับดูแลงานกำหนดมาตรฐาน รวมทั้งการจัดตั้ง ยุบเลิกขอบข่ายงานของคณะกรรมการวิชาการ การแต่งตั้งประธานและเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการคณะต่างๆ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงานมาตรฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565