คณะกรรมการจัดการด้านการมาตรฐาน (Standardization Management Board – SMB)

มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการจัดการและกำกับดูแลงานกำหนดมาตรฐาน รวมทั้งการจัดตั้ง ยุบเลิกขอบข่ายงานของคณะกรรมการวิชาการ การแต่งตั้งประธานและเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการคณะต่างๆ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงานมาตรฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง