คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการวิชาการ (Technical Committee) งานด้านการกำหนดมาตรฐานของ IEC มีคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ สมาชิกประเภทสมบูรณ์สามารถเข้าร่วมทำงานในคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการได้ 2 ประเภท คือ
  • 1. ประเภทร่วมทำงาน (Participating member หรือ P-member) มีสิทธิออกเสียงในเอกสารที่ คณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการเสนอ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฯ ที่ตนเป็นสมาชิก
  • 2. ประเภทสังเกตการณ์ (Observer member หรือ O-member) มีสิทธิรับทราบความคืบหน้าการทำงาน ของคณะกรรมการฯ ที่ตนเป็นสมาชิก รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565