คณะมนตรี (Council)

ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายของ ISO ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งเหรัญญิก การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ (Technical Management Board – TMB) การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบาย (ได้แก่ Committee on conformity assessment (CASCO), Committee on consumer policy (COPOLCO), Committee on developing country matters (DEVCO)) และให้ความเห็นชอบงบประมาณของสำนักเลขาธิการ

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565