สมัชชาทั่วไป (General Assembly)

เป็นการประชุมประจำปีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) ซึ่งได้แก่ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขาธิการ และผู้บริหารของประเทศสมาชิก เพื่อร่วมพิจารณากำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ ISO รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สมัชชาทั่วไปมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เรียกว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบาย (Policy development committee) ได้แก่

  • 1. คณะกรรมการว่าด้วยการตรวจสอบรับรอง (Committee on conformity assessment - CASCO)
  • 2. คณะกรรมการว่าด้วยนโยบายด้านผู้บริโภค (Committee on consumer policy - COPOLCO)
  • 3. คณะกรรมการว่าด้วยกิจกรรมของประเทศกำลังพัฒนา (Committee on developing country matters - DEVCO)

คณะกรรมการดังกล่าวเปิดโอกาสให้สมาชิกสมบูรณ์สมัครเป็นสมาชิกประเภทร่วมทำงาน (Participating member หรือ P-member) หรือ ประเภทสังเกตการณ์ (Observer member หรือ O-member) และสมาชิกโต้ตอบ สมัครเป็นสมาชิกประเภทสังเกตการณ์ได้เท่านั้น

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565