คณะกรรมการวิชาการ (Technical Committee)

การกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศของ ISO จะดำเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ (Technical Committee – TC) และคณะอนุกรรมการวิชาการ (Subcommittee – SC) คณะต่างๆ สมาชิกสมบูรณ์สามารถเข้าร่วม ในการทำงานของคณะกรรมการวิชาการ และคณะอนุกรรมการวิชาการได้ 2 ประเภท ตามความสนใจ

  • 1. ประเภทร่วมทำงาน (Participating member หรือ P-member) มีสิทธิออกเสียงในการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศทุกขั้นตอน และสามารถเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการที่ตนเป็นสมาชิก
  • 2. ประเภทสังเกตการณ์ (Observer member หรือ O-member) มีสิทธิรับทราบการทำงานของคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ และสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

สำหรับสมาชิกโต้ตอบและสมาชิกรับข่าวสารสามารถเข้าร่วมทำงานในฐานะ P-member ในคณะกรรมการวิชาการ/คณะอนุกรรมการวิชาการได้สูงสุด 5 คณะ

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565