คณะกรรมการบริหารด้านวิชาการ (Technical Management Board)

มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ เช่น การให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งและยุบเลิกคณะกรรมการวิชาการคณะต่างๆ การแก้ไขปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิชาการ (Directives) รวมทั้งการกำหนดนโยบาย การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ