รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 TISI Work Programme
          เป็นเอกสารรวบรวมรายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการกำหนดมาตรฐานในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจัดทำตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของ Code of Good Practice for Standardization Bodies ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เพื่อเวียนให้ประเทศสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งจัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย และมีกำหนดราย 6 เดือน (ตามขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน)
  ขั้นตอน 0 รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว
  ขั้นตอน 1 ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
  ขั้นตอน 2 ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
  ขั้นตอน 3 ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  TISI Work Programme (English)
ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 7 เมษายน 2565
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565