หัวข้อข่าว :

20 มิถุนายน 2560  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างงานโยธาในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)


20 มิถุนายน 2560 
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างงานโยธาในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)

แก่ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถผลิตเหล็กให้ได้ตามข้อกำหนดของโครงการหรือตามมาตรฐานต่างประเทศที่กำหนดในโครงการฯ ตามมาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
อำนวยความสะดวก (Ease of Doing Business) ให้กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศตามมนโยบายรัฐบาล

โดยมี นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สมอ. 
นายสุธน นิคมเขต ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 และผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 21 June 2017