หัวข้อข่าว :

สมอ. ขับเคลื่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเตรียมความพร้อมสู่ 4.0 สมอ. จัดสัมมนาขับเคลื่อนและพัฒนางานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมบุคลากร มผช. ตามนโยบาย Thailand 4.0 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล”


สมอ. ขับเคลื่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเตรียมความพร้อมสู่ 4.0

สมอ. จัดสัมมนาขับเคลื่อนและพัฒนางานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมบุคลากร มผช. ตามนโยบาย Thailand 4.0

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. ได้ถ่ายโอนงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สำนักงานอุตสาหกรรมทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด และ สมอ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงคู่มือประชาชน : การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยลดระยะเวลาในการดำเนินการจาก 73 วันทำการ เป็น 49 วันทำการ ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2561 พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดจากสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ต้องนำมาทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประกอบกับ สมอ. มีแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบาย THAILAND 4.0 สมอ. จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่ดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศขึ้นในวันนี้


วันที่เผยแพร่ : 14 November 2018