News Topic :

วันนี้ (11 กพ. 62) สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน พร้อมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์กระบวนงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและการรับสินบน เพื่อร่วมกันหามาตรการต่อต้านการรับสินบน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นายวันชัย พนมชัย) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.


วันนี้ (11 กพ. 62) สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน พร้อมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์กระบวนงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและการรับสินบน เพื่อร่วมกันหามาตรการต่อต้านการรับสินบน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นายวันชัย พนมชัย) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 12 February 2019