หัวข้อข่าว :

คณะผู้บริหาร สมอ. เยี่ยมเยียน 3 สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้พร้อมรองรับการปรับบทบาทสถาบันเครือข่ายตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นายวันชัย พนมชัย) และคณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์


คณะผู้บริหาร สมอ. เยี่ยมเยียน 3 สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้พร้อมรองรับการปรับบทบาทสถาบันเครือข่ายตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(นายวันชัย พนมชัย) และคณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้อำนวยการสถาบัน (นายสมบูรณ์ หอตระกูล) ให้การต้อนรับ เพื่อแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการทำงานร่วมกันด้านการกำหนดมาตรฐาน และตรวจสอบรับรอง รองรับการปรับบทบาทสถาบัน รวมทั้งความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย และพัฒนาสู่เทคโนโลยี IoTและ smart electronics ตามนโยบายรัฐบาล

ในช่วงบ่ายเลขาธิการ สมอ. และคณะผู้บริหาร เดินทางไปเยี่ยมเยียนสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันยานยนต์ โดยผู้อำนวยการสถาบันทั้ง 2 ท่าน (นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย และนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ตามลำดับ)ให้การต้อนรับ

การเยี่ยมเยียนดังกล่าวได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานด้านการกำหนดมาตรฐาน ได้แก่ การให้สถาบันปรับบทบาทในการเป็น SDOs การจัดทำแผนแม่บทในการกำหนดมาตรฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า และร่วมมือด้านการตรวจสอบรับรอง โดยการถ่ายโอนงาน IB เพื่อตรวจติดตามแทน สมอ. สนองนโยบายการปรับบทบาทสถาบันเครือข่าย ติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการแสวงหาความร่วมมือในการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางล้อ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันเพื่อมุ่งเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0

การเยี่ยมเยียนสถาบันเครือข่ายเป็นการกระชับความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งนี้ สมอ.จะจัดให้มีการลงนามความร่วมมือในโอกาสต่อไป


วันที่เผยแพร่ : 08 March 2019