หัวข้อข่าว :

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ยกระดับสินค้ายางพาราไทยด้วยมาตรฐาน มอก.ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน


วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ.
เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ยกระดับสินค้ายางพาราไทยด้วยมาตรฐาน มอก.ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

โดย สมอ. จัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการยางพาราในเขตจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีการนำยางพารามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดระยอง


วันที่เผยแพร่ : 11 July 2017