หัวข้อข่าว :

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น – 12.00 น. ณ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) ได้จัดให้มีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคหญิงชายและการกำหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development) ซึ่งมีผู้แทนองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ องค์กรมาตรฐานภูมิภาค และสถาบันมาตรฐานต่างๆ เข้าร่วมลงนามด้วย เช่น ISO IEC ITU CEN CENELEC ASTM International, British Standards Institute, Swedish Standards Institute และ AFNOR เป็นต้น


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น – 12.00 น. ณ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) ได้จัดให้มีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคหญิงชายและการกำหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development) ซึ่งมีผู้แทนองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ องค์กรมาตรฐานภูมิภาค และสถาบันมาตรฐานต่างๆ เข้าร่วมลงนามด้วย เช่น ISO IEC ITU CEN CENELEC ASTM International, British Standards Institute, Swedish Standards Institute และ AFNOR เป็นต้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นายวันชัย พนมชัย) ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติได้ตระหนักถึงความเสมอภาคหญิงชายและประสงค์นำมากำหนดมาตรฐานระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศทั้ง ISO และ IEC และองค์กร/หน่วยงานมาตรฐานอื่นๆ ที่จะผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการกำหนดมาตรฐานด้วยเช่นกัน


วันที่เผยแพร่ : 16 May 2019