หัวข้อข่าว :

สมอ.ยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 17065 วันนี้ (13 มิ.ย. 62) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินความสามารถของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ระดับจังหวัด เพื่อรับรอง มผช. อย่างมีประสิทธิผล” เพื่อยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้วยการพัฒนาหน่วยรับรอง (Certification Body หรือ CB) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน


สมอ.ยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 17065

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินความสามารถของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ระดับจังหวัด เพื่อรับรอง มผช. อย่างมีประสิทธิผล” เพื่อยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้วยการพัฒนาหน่วยรับรอง (Certification Body หรือ CB) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในโอกาสนี้ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 190 คน เข้าร่วมสัมมนา โดยในการสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยาย  เรื่อง “ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตาม ISO/IEC 17065” โดย นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การบรรยาย เรื่อง มาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน”  โดยนายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ


วันที่เผยแพร่ : 14 June 2019