หัวข้อข่าว :

สมอ. ร่วมกับ ISO จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิภาค


ข่าวสาร สมอ.

หัวข้อข่าว สมอ. ร่วมกับ ISO จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิภาค

สมอ. ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Workshop) ในหัวข้อ CASCO Educational Toolbox ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง สำหรับประเทศไทย (National Workshop on Conformity Assessment) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองจาก ISO เป็นวิทยากรในการบรรยาย

การจัดสัมมนาระดับภูมิภาค นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในด้านมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบและรับรอง บทบาทที่มีต่อการค้า และการออกกฎระเบียบด้านการตรวจสอบและรับรอง ตลอดจนเครื่องมือที่ ISO พัฒนาขึ้นที่เรียกว่า “CASCO Toolbox” ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนด้านมาตรฐานระหว่างประเทศและเป็นแนวทางสำหรับกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่เป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน กล่าวคือ ผู้ออกกฎระเบียบ สามารถใช้ CASCO Toolbox เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและช่วยลดค่าใช้จ่าย ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องมือดังกล่าวเนื่องจากสินค้าและบริการในท้องตลาดนั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยจะจัดสัมมนาให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิก ISO ในภูมิภาคเอเชีย จำนวนทั้งหมด 22 ประเทศ เช่น ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน และประเทศอินเดีย

การจัดสัมมนาระดับประเทศ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องกิจกรรมและการดำเนินงานของ CASCO (Committee on Conformity Assessment) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของ ISO มีหน้าที่จัดทำนโยบาย กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศด้านการตรวจสอบและรับรองที่สำคัญ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในการกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน และ สมอ.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ. (กลุ่มพันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า)

 

โทรศัพท์ 0 2202 3504

โทรสาร  0 2202 3511

E-mail  intrelat@tisi.go.th

 

 

 


วันที่เผยแพร่ : 08 August 2019