News Topic :

สมอ. ชู 10 หน่วยงานตัวอย่าง นำ มอก. 9999 ไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมอ. จัดพิธีลงนามรับรองตนเองให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก. 9999 ที่ผ่านการทวนสอบประสิทธิผลและความสำเร็จของการนำ มอก. 9999 “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” มาปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง จำนวน 10 หน่วยงาน


สมอ. ชู 10 หน่วยงานตัวอย่าง นำ มอก. 9999 ไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมอ. จัดพิธีลงนามรับรองตนเองให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก. 9999 ที่ผ่านการทวนสอบประสิทธิผลและความสำเร็จของการนำ มอก. 9999 “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” มาปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด บริษัท บ้านเซรามิคสุขภัณฑ์ จำกัด บริษัท ฟาร์มโพรเทคชั่น จำกัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูหลวง) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูเขียว) และบริษัท เอซบีซี โพรดักซ์อินดัสตรี้ส์ จำกัด

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเป็นเวทีประกาศเจตนารมณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้การผลักดันมาตรฐาน มอก.9999 สู่มาตรฐานสากล ณ ห้องวาสนา 6 – 7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ


วันที่เผยแพร่ : 19 September 2019