หัวข้อข่าว :

สมอ.จัดการสัมมนาร่วม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) และ สมอ. เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


สมอ.จัดการสัมมนาร่วม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) และ สมอ. 
เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อหารือทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งนโยบายทิศทางการดำเนินงานของ สมอ. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร สมอ. และผู้เกี่ยวข้อง

โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการสัมมนา 
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา


วันที่เผยแพร่ : 04 August 2017