หัวข้อข่าว :

คณะผู้ประเมินขององค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC) เข้าตรวจประเมินเพื่อการคงไว้ซึ่งการยอมรับร่วม (Multilateral Recognition Arrangement – MLA) ของประเทศไทย ที่ได้มีการลงนามการยอมรับร่วมในนามของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม


คณะผู้ประเมินขององค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC)

เข้าตรวจประเมินเพื่อการคงไว้ซึ่งการยอมรับร่วม (Multilateral Recognition Arrangement – MLA) ของประเทศไทย

ที่ได้มีการลงนามการยอมรับร่วมในนามของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)

ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะผู้ประเมิน (Peer Evaluators) มาจากประเทศสมาชิกของ PAC อันประกอบด้วย
1. Mr. Lai Seng Chiang ประเทศมาเลเซีย
2. Mr. Balakrisnan Venkataraman ประเทศอินเดีย
3. Ms. Manizheh Tahmasebi Afshar ประเทศอิหร่าน
4. Mr. Zul Amri ประเทศอินโดนีเซีย
5. Ms. Trang Minh Ho ประเทศเวียดนาม
6. Ms. Triningsih Herlinawati ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ สมอ.ได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมของ PAC ในสาขาระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) 
สาขาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) 
สาขาการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification) 
และสาขาระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)

และ สำหรับ มกอช.ได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification) 
และสาขาระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System – FSMS)

วันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2560


วันที่เผยแพร่ : 22 August 2017