หัวข้อข่าว :

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน ฯลฯ


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน และโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมนี้ เลขาธิการ สมอ. ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน ของ สมอ. และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนแนวคิดว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. กว่า 100 คน ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 01 April 2020