หัวข้อข่าว :

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0


วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0

เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tambon One Product) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกระดับบรรจุภัณฑ์สอดคล้องความต้องการของตลาดเป้าหมาย จัดสรรพื้นที่และช่องทางจัดจำหน่าย ช่วยทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนการเงินต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และSMEs ให้เป็นที่รู้จัก สามารถต่อยอดขยายตลาดไปสู่ระดับนานาชาติ

รวมถึง ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวระดับชุมชน และภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยนำพาเศรษฐกิจฐานรากหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจยุค 4.0

โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายภานุวัฒน์ ตริยางกูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายทวิโรจน์ ทรงกำพล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ สายการบินไทยสมายล์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


วันที่เผยแพร่ : 30 August 2017