หัวข้อข่าว :

สมอ. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ข้าราชการ 4.0!!! โดยจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ" มีการบรรยาย การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ ระบบราชการ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. เป็นวิทยากร


สมอ. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ข้าราชการ 4.0!!! 
โดยจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง 
"การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ" 
มีการบรรยาย การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ ระบบราชการ 4.0

โดยได้รับเกียรติจากนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ 
รองเลขาธิการสมอ. เป็นวิทยากร

และยังมีกิจกรรม team building กิจกรรมที่
ส่งเสริมค่านิยม synergy สมอ. 
ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อรองรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนด

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จ.นครนายก


วันที่เผยแพร่ : 07 September 2017