หัวข้อข่าว :

กระทรวงอุตฯ เตรียมรับรองห้องแล็บทดสอบกัญชา เป็นรายแรกของไทย กระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมขึ้นทะเบียนรับรองเป็นแล็บทดสอบกัญชารายแรกของไทย


กระทรวงอุตฯ เตรียมรับรองห้องแล็บทดสอบกัญชา เป็นรายแรกของไทย
กระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมขึ้นทะเบียนรับรองเป็นแล็บทดสอบกัญชารายแรกของไทย
วันนี้ (18 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมห้องแล็บศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นห้อง
แล็บทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการห้องแล็บที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากล สำหรับทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของประเทศไทย คาดว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะสามารถให้การรับรองได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาเสรีของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ได้มาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้ภาคเอกชนแปรรูปกัญชาเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ออกสู่ตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
“การได้รับการรับรองในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บนี้ ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ ขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการทดสอบมาใช้เพื่อส่งสินค้าออกนอกประเทศ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากคู่ค้าหรือประเทศปลายทาง ทำให้เกิดความคล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าอีกด้วย สำหรับ สวทช. ถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยที่กำลังจะได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 ในขอบข่ายการวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชา ซึ่งถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ  โดยกระบวนการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ดำเนินการ โดยคณะผู้ตรวจประเมินของสมอ. ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้                มีความสามารถ  เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยการตรวจสอบ
• ความถูกต้อง แม่นยำ ของเครื่องมือ เป็นไปตามมาตรฐานวิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง และสอบกลับได้ไปยัง SI unit  
• ระบบการจัดการตัวอย่างตั้งแต่ การรับ เตรียม การดำเนินทดสอบ ที่ถูกต้องแม่นยำ 
• มีการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบให้มีความถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอ ทุกครั้ง  
และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ประกอบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้  ความสามารถ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงเครื่องหมาย ILAC mark ตามข้อกำหนดขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ ในรายงานผลการทดสอบ ถือว่าผลทดสอบของหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก นายสุชาติฯ กล่าวทิ้งท้าย


วันที่เผยแพร่ : 18 January 2021