หัวข้อข่าว :

"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19" ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ประส่งค์จะส่งเอกสารที่ กองควบคุมมาตรฐาน ชั้น 3 โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์...


"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19" ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ประส่งค์จะส่งเอกสารที่ กองควบคุมมาตรฐาน ชั้น 3 โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึง กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

 


วันที่เผยแพร่ : 26 April 2021