หัวข้อข่าว :

"เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19"


"เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19"

     ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ที่ประสงค์จะติดต่อราชการ ส่งเอกสาร หรือ ติดต่อกับกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการกรม โปรดนำส่งเอกสารที่โต๊ะรับ-ส่งเอสารบริเวณชั้น 1 พร้อมแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ โปรดติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ต่อไปนี้

 


วันที่เผยแพร่ : 26 April 2021