หัวข้อข่าว :

วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็นเรื่อง มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ที่ สมอ. จัดทำขึ้น


วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) 
นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ให้เกียรติบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย 
ในประเด็นเรื่อง มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ที่ สมอ. จัดทำขึ้น

โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐาน 
เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนำมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป


วันที่เผยแพร่ : 10 October 2017