News Topic :

สมอ. ปรับทิศทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ มผช. เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ มผช. 4.0 พัฒนาบุคลากร มผช. ตามนโยบาย Thailand 4.0 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การเปลี่ยนผ่าน มผช. 4.0


สมอ. ปรับทิศทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ มผช. 
เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ มผช. 4.0

พัฒนาบุคลากร มผช. ตามนโยบาย Thailand 4.0 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การเปลี่ยนผ่าน มผช. 4.0

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเปลี่ยนผ่าน มผช. 4.0”

ว่ากระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. ได้ถ่ายโอนงานด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยรับรองระดับจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยรับรองมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวนโยบายการดำเนินโครงการ มผช. ที่มีการเปลี่ยนผ่านเป็น มผช. 4.0 รวมถึงการนำเทคโนโลยีผนวกกับนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อน-พัฒนา-ปฏิรูป งานด้านการรับรอง มผช. ให้สามารถตอบโจทย์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ให้มีความเข้มแข็งและสามารถยกระดับการผลิตสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สมอ. จึงได้จัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรในวันนี้ขึ้น

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นการทบทวนการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานให้มีความพร้อมในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการมาตรฐาน และให้การดำเนินงานรับรอง มผช. มีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายในการปรับลดระยะเวลาการดำเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนลงจาก 73 วันทำการ เหลือ 33 วันทำการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการอนุญาตของทางราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ 
เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค สมอ. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอีกด้วย


วันที่เผยแพร่ : 22 November 2017